Regulamin Serwisu Kody24

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy dokument, dalej zwany Regulaminem, określa ogólne warunki, zasady korzystania z Serwisu Kody24 oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Serwis Kody24 jest zarządzany przez AlfaMedial Agata Bartoszek z siedzibą w Krakowie, Os. Bohaterów Września 79a/16, 31-621 Kraków, NIP: 6771425568 oraz REGON: 120607210.
3. Regulamin jest ciągle dostępny pod adresem: www.kody24.com.pl/regulamin.
4. Informacje o produktach zawarte na stronie www.kody24.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
5. Kontakt z Obsługą Serwisu Kody24 odbywa się poprzez:
a. e-mail: info@kody24.com.pl;
b. telefonicznie pod numerem: +48791737071;
c. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: www.kody24.com.pl/kontakt;
d. pocztą tradycyjną: AlfaMedial Agata Bartoszek, Os. Bohaterów Września 79a/16, 31-621 Kraków z dopiskiem: „Kody24”.
6. Dla właściwego funkcjonowania Serwisu Kody24 konieczne jest:
a. użycie urządzenia umożliwiającego przeglądanie zasobów Globalnej Sieci Internetowej z dostępem do Internetu,
b. zainstalowanie na ww. urządzeniu przeglądarki internetowej,
c. posiadanie aktywnego adresu mailowego.
6. Klient rejestrując się, wyraża zgodę na otrzymywanie systemowych wiadomości mailowych od Obsługi Serwisu oraz wszelkich informacji handlowych, reklamowych i promocyjnych, które z e-maila: info@kody24.com.pl będą kierowane na właściwy e-mail Klienta.
II. Pojęcia użyte w Regulaminie
1. Serwis Kody24 lub Serwis – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym: www.kody24.com.pl.
2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną lub podmiot gospodarczy, czy też organizacja pozarządowa, która dokonuje zamówienia w Serwisie wcześniej dokonując Rejestracji lub bez Rejestracji.
3. Obsługa Serwisu – zespół zajmujący się bieżącą obsługą transakcji, zapewniający ciągłość funkcjonowania Serwisu oraz administrator systemu.
7. Rejestracja – jednorazowe, dobrowolne działanie, polegające na utworzeniu przez Klienta Konta, które można wykonać za pomocą formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Serwisu pod adresem: www.kody24.com.pl/rejestracja.
8. Konto – wyodrębniona wirtualna przestrzeń, udostępniona Klientowi, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań wynikających z funkcjonalności i specyfikacji Serwisu.
9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Godziny pracy – godziny właściwego funkcjonowania Obsługi Sklepu, liczone od 9.00 do 17.00 w dni robocze.
11. Umowa sprzedaży – porozumienie odnoszące się do konkretnej transakcji w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarte pomiędzy Serwisem a Klientem.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające zarówno rodzaj towaru jak i ilość.
13. Towar – rzeczy prezentowane w Serwisie, których opis oraz cena jest dostępna przy każdym z eksponowanych produktów.
14. Usługi – to czynności i działania świadczone przez Obsługę Serwisu na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
15. Oferta – proponowane Towary oraz Usługi świadczone przez Serwis w ramach propozycji znajdującej się pod adresem internetowym Serwisu. Mogą to być: vouchery, kody rabatowe, eKarty podarunkowe lub przedmioty, które po zrealizowaniu płatności – jeśli dotyczy i podaniu adresu przesyłki zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą Serwis Kody24 współpracuje.
16. Adres dostawy – miejsce odbioru przesyłki.
17. Sposób płatności – metoda wniesienia opłaty za towar lub usługę, która realizowana jest na rachunek bankowy AlfaMedial o numerze: 20114020040000380282384265 lub za pomocą systemów płatności Paynow.
18. Transakcja – procedura i/lub czynność zmierzające do zawarcia umowy, poprzedzona złożeniem Zamówienia, podaniem danych adresowych i wykonaniem płatności oraz wystawieniem dokumentu sprzedaży.
19. Dokument sprzedaży – faktura, rachunek lub paragon.
20. Checkbox - pole wyboru lub zaznaczenia.
21. Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji.
22. Link – adres strony www Prowadzący do konkretnej oferty lub informacji.
23. Wizytówka www – powierzchnia reklamowa pod adresem w domenie www.kody24.com.pl, zawierająca podstawowa informację, aktywny link, zdjęcie lub zdjęcia i dane kontaktowe.
24. Automatyczne potwierdzenie mailowe – to komunikat przesłany pocztą elektroniczną na e-mail podany podczas składania zamówienia.
25. Numer transakcji – unikalny ID operacji elektronicznej.
26. Żądanie wystawienia Dokumentu sprzedaży – wiadomość wysłana na adres: info@kody24.com.pl zawierająca: imię i nazwisko Kupującego/Zamawiajacego lub inną nazwę, jeśli dotyczy oraz numer NIP, jeśli dotyczy, jak również datę i numer transakcji, której żądanie obejmuje oraz adres, który będzie umieszony na Dokumencie sprzedaży oraz adres, na który ma być wysłany Dokument sprzedaży, jeśli jest inny niż adres widniejący na Dokumencie sprzedaży.
27. Tytuł (ID) płatności – unikalna sekwencja znaków umożliwiająca identyfikację transakcji.
28. Akcje marketingowe - konkursy, promocje, wyprzedaże, oferty specjalne oraz kody rabatowe jak i gratisy.
29. Elektroniczne instrumenty płatnicze - karty płatnicze, przelewy elektroniczne i płatności mobilne.
30. Program Partnerski - unikalna i dobrowolna propozycja współpracy oferowana podmiotom gospodarczym lub osobom, które są pełnoletnie i posiadają pełnię praw oraz zarządzają lub nadzorują jakieś medium, np.: blog, forum, stronę internetową, sklep internetowy lub zarządzają profilem na mediach społecznościowych. Współpraca polega na proponowaniu oferty Serwisu za pomocą udostępnionych narzędzi w Internecie lub w inny sposób, który jest zgodny z prawem, nie narusza zasad dobrego obyczaju oraz nie narusza godności osób trzecich.
31. Konkurs - organizowane przez Serwis lub podmioty współpracujące przedsięwzięcia mające na celu wyłonienie zwycięzcy za określoną czynność lub czynności albo za osiągnięcie określonego rezultatu.
III. Korzystanie z Serwisu Kody24
1. Każdy Użytkownik może przeglądać ofertę Serwisu i zamawiać Towary jak i Usługi dokonując Rejestracji lub może to robić bez Rejestracji. Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z większości funkcjonalności, to jest może przeglądać oferty, zamawiać towary lub usługi, korzystać z promocji i wyprzedaży lub może kontaktować się z Obsługą Serwisu za pomocą formularza kontaktowego, natomiast Użytkownik zarejestrowany może korzystać z wszystkich powyższych funkcjonalności oraz może posiadać dostęp do Kodów rabatowych i do Oferty specjalnej Serwisu, która jest niedostępna dla niezarejestrowanych Użytkowników.
2. Użytkownik dokonując Rejestracji tworzy Konto, na którym gromadzone są niezbędne dane oraz informacje, które dotyczą jego działań w Serwisu. Warunkiem zarejestrowania się jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Z chwilą wysłania przez Użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego, między Stronami zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, która polega na nieodpłatnym prowadzeniu przez Serwis Konta oraz na udostępnianiu Użytkownikowi funkcjonalności takich jak: zarządzanie swoimi danymi osobowymi, składanie zamówień, podgląd statusu i historii zamówień, wnoszenie reklamacji i zarządzanie zwrotami oraz dostęp do kodów rabatowych, gratisów i ofert specjalnych. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik, a dane dostępowe muszą być należycie zabezpieczone i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każda ze Stron może ją rozwiązać. Powyższe rozwiązanie skutkuje natychmiastową utratą przez Użytkownika dostępu do Konta i staje się skuteczne, jeśli nie ma żadnych aktywnych zamówień, czyli nie ma zleceń, które zostały przed wniesieniem wypowiedzenia złożone i opłacone przez Użytkownika i są w trakcie realizacji.
4. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik zarejestrowany na podstawie zamieszczonych w Serwisu informacji, dokonuje wyboru Towaru lub Usługi i składa Zamówienie wskazując Adres dostawy lub właściwy E-mail i wybierając Sposób płatności, jednocześnie akceptując Regulamin. Natomiast Użytkownik niezarejestrowany jest zobowiązany podać dane adresowe i/lub E-mail, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
5. Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub będący podmiotem gospodarczym albo organizacją pozarządową, składając Zamówienie informuje Obsługę Serwisu, że realizowana transakcja związana jest bezpośrednio z prowadzoną działalnością i posiada charakter profesjonalny oraz zawodowy.
6. Użytkownik może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się lub bez konieczności logowania – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, realizując kolejne czynności w oparciu o pojawiające się informacje. Może również, jeśli Serwis udostępnia taka funkcje, skopiować, pobrać, przepisać dostępne kody, vouchery, rabaty lub dane ekarty podarunkowej, które może wykorzystywać do skutecznego złożenia zamówienia w polecanym sklepie, podmiocie lub organizacji albo na stronie Serwisu Kody24. Na ogół każde takie działanie poprzedzone jest akceptacją Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru – Checkboxu i wówczas Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, i że akceptuje jego postanowienia.
7. Użytkownik z chwilą złożenia Zamówienia kończącego Procedurę, składa ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 KC, przez co wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży wskazanego przez siebie Towaru lub Usługi na warunkach określonych w opisie. Takie Zamówienie jest wiążące dla Stron i nie może być odwołane bez zgody Sklepu, co nie jest sprzeczne z prawem Kupującego będącego konsumentem oraz prawem Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą do odstąpienia od Umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż z treści tejże Umowy wynika jednoznacznie, że nie posiada ona charakteru profesjonalno-zawodowego.
8. Po złożeniu Zamówienia, wysyłane jest automatyczne potwierdzenie mailowe na e-mail podany podczas składania Zamówienia, które nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego Zamówienia, tylko jest powiadomieniem o rozpoczęciu procedury związanej z tym Zamówieniem.
9. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz ze względu na ewentualne trudności spowodowane siłą wyższą, na którą Obsługa nie ma wpływu, każde złożone Zamówienie jest weryfikowane pod kątem możliwości jego realizacji. W sytuacji braku możliwości realizacji Zamówienia, Kupujący jest informowany o tym fakcie i w miarę możliwości może być zaproponowany alternatywny Towar lub Usługa.
10. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane, to Obsługa zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz, jeśli to możliwe, o przyczynie tej odmowy.
11. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji Zamówienia przesyłane jest na e-mail Kupującego, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez Obsługę.
13. Jeżeli Zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane, ale w terminie późniejszym niż wskazany powyżej, to Obsługa poinformuje Kupującego o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o akceptację nowo wyznaczonego terminu realizacji Zamówienia. W przypadku braku akceptacji zmiany terminu realizacji zamówienia ze strony Kupującego, Serwis odmawia realizacji danego Zamówienia.
14. Serwis Kody24 może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia błędów systemowych w aplikacji, skutkujących wyświetleniem się nieprawidłowego opisu Zamawianych lub rezerwowanych Towarów oraz Usług, w tym nieprawidłowej ceny lub zdjęć, a przede wszystkim ze względu na niewykonanie płatności w terminie oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że podane podczas składania Zamówienia dane są nieprawidłowe lub fałszywe albo jeśli ilość zamawianych sztuk tego samego towaru jest wyższa niż 4 egzemplarzy.
15. Serwis Kody24 może również odmówić realizacji Zamówienia w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Zamówienie Kupującego będącego przedsiębiorcą, spełnia kryteria zawarte w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, aby zakwalifikować je jako transakcję odwrotnego obciążenia VAT. Ponadto podstawą do odmowy realizacji zamówienia mogą być uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Kupującego, jak również jego statusu, jako czynnego podatnika VAT.
16. W dniu udzielenia Kupującemu przez Obsługę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, do każdej transakcji, wystawiany jest Dokument sprzedaży, który w postaci elektronicznej jest wysyłany na e-mail Kupującego. Jeśli wymagany jest Dokument sprzedaży w formie papierowej, to należy wysłać na e-mail: info@kody24.com.pl Żądanie wystawienia Dokumentu sprzedaży w formie papierowej zawierające: imię i nazwisko Kupującego lub inną nazwę, jeśli dotyczy oraz numer NIP, jeśli dotyczy, jak również datę i numer transakcji, której żądanie obejmuje. Ponadto należy również podać adres, który będzie umieszony na Dokumencie sprzedaży oraz adres, na który ma być wysłany Dokument sprzedaży, jeśli jest inny niż adres widniejący na Dokumencie sprzedaży.
17. Przesłanie Dokumentu sprzedaży w formie papierowej związane jest z kosztami – cena za list polecony wg stawek Poczty Polskiej, dlatego w odpowiedzi zwrotnej Kupujący otrzyma informację o kosztach, otrzyma również nazwę odbiorcy płatności i numer rachunku bankowego, na który należy zrealizować płatność oraz tytuł (ID) płatności. Jednocześnie bez odzewu zostaną żądania, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji oraz te, które nie zostały opłacone.
18. Ceny w Serwisu są prezentowane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
19. Ceny prezentowane przy Towarze lub Usłudze są dla każdej ze Stron wiążące od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu Zamówienia do wysyłki. W przypadku podania na stronie Serwisu niewłaściwej ceny, Kupujący o tym jest powiadamiany, zanim otrzyma informację o przekazaniu Zamówienia do realizacji.
20. Kupujący zobligowany jest do zapłaty kwoty za zamówiony Towar lub Usługę, razem z kosztami wysyłki w terminie 2 dni od daty złożenia zamówienia.
21. Formy płatności, które są dostępne w konkretnym zestawieniu Towarów lub Usług, eksponowane są w czasie składania Zamówienia, dlatego Kupujący spośród nich może wybrać dowolną formę, a zatem dostępne są:
a. płatność za pomocą przelewu bankowego – realizowana może być po złożeniu zamówienia przez Kupującego i po otrzymaniu wiadomość mailowej z informacją o odbiorcy przelewu i o numerze rachunku bankowego, na którą należy przelać środki oraz o tytule płatności;
b. płatność za pomocą platformy płatniczej – Paynow i wówczas podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paynow;
c. płatność kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro i wtenczas operatorem tych płatności jest Paynow;
e. płatność internetowa - za pośrednictwem systemu PayPal.
22. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu. Zatem termin dostarczenia zakupionego towaru, liczony jest od dnia przesłania przez Obsługę informacji o przyjęciu zamówienia, które następuje po zaksięgowaniu środków i wynosi na ogół do 4. dni roboczych. Termin ten może zostać wydłużony z przyczyn niezależnych, na który Obsługa nie będzie miała wpływu. Wszystkie przesyłki są wysyłane na adres na terytorium Polski, a Usługa ta jest realizowana na koszt Kupującego:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
c. do paczkomatów InPost.
23. Koszty dostawy jak również koszty dodatkowe wskazywane są każdorazowo podczas składania zamówienia. W przypadku przesyłek wielkogabarytowych, zamówione Towary są dostarczane przez dostawcę pod wskazany adres, ale bez wniesienia do budynku.
24. Powtórne wysłanie przesyłki w przypadku nieodebrania pierwszego nadania wiąże się z dodatkowymi kosztami, które trzeba zrealizować po uprzednim skontaktowaniu się i ustaleniu ich wysokości z Obsługą.
25. Jeśli w ciągu 30 dni Użytkownik mimo wezwań ze strony Obsługi nie wniesie opłaty za powtórną przesyłkę, to nastąpi zwrot środków wpłaconych przez Użytkowania, pomniejszony o koszt pierwotnej przesyłki. Zwrot płatności Obsługa realizuje przy wykorzystaniu takich samych sposobów, jakie zostały użyte podczas Zamawiania lub na rachunek Użytkownika jeśli zostanie przesłany mailowo i potwierdzony.
26. Towary oraz Usługi objęte Akcją promocyjną mogą być ograniczone ilościowo i mają charakter okresowej propozycji. Realizacja zamówień objętych Akcją promocyjną następuje wg kolejności wpływania zamówień oraz księgowania płatności – istotna jest zarówno data złożenia zamówienia, jak i zaksięgowania środków.
27. Obsługa może realizować prace modernizacyjne systemu i wówczas korzystanie z niektórych lub wszystkich funkcjonalności może być niemożliwe.
IV. Usługi świadczone przez Serwis Kody24
1. Sklep umożliwia za pośrednictwem strony internetowej ciągłe korzystanie (24/7) z bezpłatnych Usług takich jak:
a. przeglądanie ofert i informacji, tj.: gratisy, vouchery, kupony, kody rabatowe, promocje, rabaty, wyprzedaże, karty podarunkowe, karty rabatowe, programy partnerskie i programy lojalnościowe;
b. utrzymanie Konta;
c. korzystanie z formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia;
d. korzystanie z formularza umożliwiającego kontakt z Obsługą.
2. Serwis może organizować konkursy oraz może udostępniać dodatkowe kody rabatowe. Warunki jak i zasady realizowania powyższych Akcji marketingowych za każdym razem będą podane na stronie internetowej Serwisu.
3. Towary zakupione w ramach Akcji marketingowych mogą nie podlegać reklamacji ani zwrotowi, a promocje, gratisy i ofert specjalne na ogół nie łączą się, chyba że w szczegółowych wytycznych określono inaczej.
4. Możliwe jest sumowanie się rabatów – szczegóły dotyczące warunków i zasad łączenia się rabatów, będą precyzyjnie określane w stosownych informacjach ukazujących się na stronie Serwisu.
V. Oferta Serwisu Kody24
1. W Serwisu Kody24 można umieścić:
a. bezpłatny link, adres do strony www;
b. płatną wizytówkę internetową;
c. informację o voucherach, kodach rabatowych, promocjach i wyprzedażach.
2. Zamieszczenie linku (adresu www) do strony internetowej jest bezpłatne i nie podlega ograniczeniom za wyjątkiem sytuacji ujętych w punkcie 3. poniżej.
3. Obsługa zastrzega sobie prawo do usunięcia linku prowadzącego do strony internetowej, jeśli:
a. pod danym adresem internetowym nie ma żadnej treści lub jej zawartość jest ewidentnie niezgodna z sugerowanym profilem;
b. działalność związana z profilem strony jest zawieszona lub jest niezgodna z zasadami dobrego obyczaju – narusza czyjeś dobra, łamie prawo lub jest plagiatem;
c. nie podsiada certyfikatu ssl;
d. jeśli na wskutek dwukrotnego wezwania do potwierdzenie tożsamości i weryfikacji uprawień przesłanych na e-mail związany z profilem nie zostanie przesłana odpowiedź lub nie nastąpi.
4. Zamieszczenie wizytówki strony internetowej podlega opłacie wg cennika.
5. Obsługa będzie weryfikować treść i zawartość wizytówek. Uzyskane informacje posłużą do oceny wiarygodność i autentyczności oferty.
6. Wizytówki niekompletne, czyli np. bez logo, bez nazwy, bez danych kontaktowych w tym przede wszystkim bez e-maila, są zawieszane i jeśli po dwukrotnym wezwaniu ze strony Obsługi nie będą zaktualizowane, to taka wadliwa wizytówka zostanie bezpowrotnie usunięta, a jej powtórna emisja będzie możliwa po uiszczeniu opłaty wg cennika.
7. Usunięcie prezentacji wizytówki przed końcem opłaconego okresu na wskutek nie dotrzymania warunków niniejszego Regulaminu, nie uprawnia do zwrotu poniesionych, a niewykorzystanych środków.
8. Opnie klientów usuniętej wizytówki mimo jej usunięcia mogą być nadal prezentowane w Serwisu.
9. Informacje o voucherach, kodach rabatowych, promocjach i wyprzedażach są prezentowane na stronach Serwisu na zasadach określonych w odrębnych ustaleniach, zawartych pomiędzy Serwisiem z emitentami.
10. Uprawniony Administrator Wizytówki może wykonywać aktualizacje wpisów podczas trwania emisji wizytówki.
11. Obsługa Serwisu po zaakceptowaniu zmienionego wpisu i po sprawdzeniu jego zgodności z niniejszym Regulaminem, akceptuje zmiany lub je odrzuca informując o tym uprawnionego Administratora.
VI. Bezpieczeństwo
1. Aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu Kody24, Obsługa podejmuje stosowne działania techniczno-organizacyjne, a każdy Użytkownik we własnym zakresie, jest zobowiązany strzec swoich danych dostępowych do Konta, jak i do bankowości elektronicznej oraz jest obowiązany stosować się do wymogów bezpieczeństwa, określanych przez wystawcę Elektronicznych instrumentów płatniczych.
2. Jeśli Obsługa stwierdzi naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, to wezwie go do zaprzestania niedozwolonego działania. Jeśli wezwanie okaże się bezskuteczne i w wyznaczonym terminie nie zostanie zakończone, to Serwis Kody24 może rozwiązać umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
VII. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Użytkownik będący konsumentem oraz Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą umowę związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru profesjonalnego i zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14. dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
a. w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru, albo w którym osoba trzecia inna niż firma kurierska i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie towaru;
b. w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów, albo w którym osoba trzecia inna niż firma kurierska i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniego z tych Towarów;
c. w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia tejże umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poinformować Obsługę o swojej decyzji poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia. Właściwą formą odstąpienia od umowy, jest przesłanie skanu oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@kody24.com.pl – wzór: Załącznik nr 1.
3. Po otrzymaniu od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Obsługa przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zawierającą szczegóły dotyczące zwrotu.
4. Jeśli kompletnie uzupełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z zachowaniem terminu zostanie przesłane na właściwy e-mail, to Obsługa zwraca poniesione przez Użytkownika koszty, z wyjątkiem sytuacji, jeśli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykle oferowany przez Serwis, wówczas kwota zwrotu, to kwota za towar, powiększona o różnicę między najtańszym oferowanym przez Serwis sposobem dostarczenia zamówionego Towaru, a wybranym przez Użytkownika.
5. Zwrot płatności Serwis realizuje przy wykorzystaniu takich samych sposobów, jakie zostały użyte podczas zamawiania, chyba że Użytkownik wypełniając formularz odstąpienia od umowy, wskaże inny sposób spośród dostępnych i realizowanych przez Serwis z wyłączeniem przypadków wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną:
a. kartą płatniczą, wówczas Obsługa dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika;
b. przez system PayPal, zwrot ten realizowany jest tylko przez ten system, zgodnie z procedurami i terminami ustalonymi przez tego usługodawcę.
6. Użytkownik w przypadku odstąpienia od umowy, zobowiązany jest odesłać towar na właściwy adres niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie 14. dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Obsługę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący nada przesyłkę przed upływem terminu 14. dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. Obsługa wstrzyma wykonanie zwrotu środków, o którym mowa powyżej do momentu otrzymania zwracanego towaru od Użytkownika.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób nieprawidłowy, inny niż było to konieczne do stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania, cech Towaru i przeznaczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem oraz Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie Usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za jego wyraźną zgodą, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według jego specyfikacji lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h. w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne Usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie Usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia Usługi;
ł. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Odstąpienie do Umowy i domaganie się zwrotu równowartości nominału nie jest możliwe, jeśli na podstawie dostępnych narzędzi informatycznych zostanie stwierdzony fakt:
a. użycia lub wykorzystania: vouchera, kuponu, kodu rabatowego, karty podarunkowej lub karty rabatowej;
b. zostanie przekroczony termin ważności bądź aktywności: vouchera, kuponu, kodu rabatowego, karty podarunkowej lub karty rabatowej;
c. przekazania vouchera, kuponu, kodu rabatowego, karty podarunkowej lub karty rabatowej przez Serwis Klientowi jako bonus albo gratis.
11. Szczegółowe wytyczne w zakresie ujętym w pkt. 10 VI. ostatecznie ustala emitent: vouchera, kuponu, kodu rabatowego, karty podarunkowej lub karty rabatowej.
12. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą, a jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Obsługa przystąpiła do jej realizacji, zamówienie uważane będzie za niewiążące.
VIII. Odpowiedzialność za wady Towarów
1. W przypadku wystąpienia wady Towaru, Użytkownik może złożyć reklamację na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, jeśli została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi, Użytkownik zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym oraz w terminach tamże zawartych może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy - przy występowaniu wady mającej charakter istotny;
c. zażądać wymiany rzeczy na pozbawioną wad;
d. żądać usunięcia wady.
3. Reklamacji należy wnosić na adres korespondencyjny lub elektroniczny – Pkt I. ppkt 4.
4. W momencie zgłoszenia reklamacji Użytkownik, może zostać poproszony o:
a. uzupełnienie dokumentacji poprzez przesłanie zdjęć
b. przesłanie reklamowanego towaru wraz dowodem zakupu, który powinien być właściwie zapakowany, w sposób zapewniający odpowiednią ochronę podczas transportu.
5. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie do 14. dni.
6. Odpowiedzialność Serwisu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje wyłączona w sytuacji bezspornie stwierdzonego niewłaściwego użytkowania towaru lub w sytuacji powstania szkody wskutek umyślnego działania Użytkownika.
7. W przypadku, gdyby reklamacja nie przyniosła oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać m.in. z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zgodnie z przepisami UE (rozporządzenie nr 524/2013), istnieje możliwość rozwiązywania konfliktów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR.
8. W przypadku niedziałającego: vouchera, kuponu, kodu rabatowego, karty podarunkowej lub karty rabatowej, Uzytkownik powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie Obsługę: info@kody24.com.pl.
IX. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe, to zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; nazwisko i imię, identyfikator internetowy (ID), unikalny numer urządzenia oraz IP, dane o lokalizacji oraz e-mail i numer telefonu.
2. Dane osobowe zostały pozyskane w wyniku wypełnienia i przesłania formularza znajdującego się pod adresami: https://kody24.com.pl lub na wskutek wysłania sms, maila, albo na wskutek zgłoszenia telefonicznego lub po podpisaniu umowy/zlecenia/zamówienia, które wynika z oferty proponowanej przez Serwis.
3. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest: AlfaMedial, Osiedle Bohaterów Września 79A/16, 31-621 Kraków, NIP: 6771425568- https://alfamedial.com/kontakt.
4. Dane osobowe, o których mowa powyżej mogą być przekazane podmiotom współpracującym, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia. Dane przekazane podmiotom współpracującym lub realizującym usługę będą właściwie zabezpieczone i chronione, ponieważ wynika to z ustaleń poczynionych pomiędzy AlfaMedial a podmiotem realizującym dane przedsięwzięcie lub usługę. Szczegóły dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych przez podmioty współpracujące z AlfaMedial można uzyskać pod e-mailem: info@kody24.com.pl.
5. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Obsługę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Serwisu lub podmiotach współpracujących jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowy sprzedaży/zlecenia/zamówienia lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży/zlecenia/zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Przekazanie danych osobowych, o których mowa powyżej, jest jednoznaczne z wyraźnym życzeniem realizacji przedsięwzięcia, które jest niezbędne do rzetelnego wykonania zakresu umowy sprzedaży/zlecenia/zamówienia, w tym w szczególności do:
a. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
b. obsługi zgłoszeń i zleceń, które są kierowane do Sklepu w sposób, o którym mowa powyżej;
c. kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług z zakresu zleconych działań.
7. Wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do swoich danych, sprostowania oraz usunięcia danych (zgodnie z zapisami umowy/zlecenia/usługi), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, są dostępne i możliwe do zrealizowania po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza znajdującego się pod adresem www: https://kody24.com.pl/kontakt.
8. Dane przetwarzane będą w czasie określonym w umowie/zleceniu i przetwarzanie to będzie trwało w możliwie najkrótszym czasie. Dane mogą również być przetwarzane dłużej niż zakłada umowa/zlecenie/usługa, mimo sprzeciwu, jeśli będzie to uzasadnione, np. brakiem rozliczenia nadpłaty. Wówczas przetwarzanie danych może trwać dłużej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych, np. w celu wystawienia faktury.
X. Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień wynikających z przepisów prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Treść Regulaminu może ulec zmianie.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.